JULKINEN TIEDONANTO

Porissa 8.8.2016

Vanhojen diagnostisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirto Auria Biopankkiin

 

Terveystieteellinen tutkimustyö tarvitsee suuria väestöön pohjautuvia näytekokoelmia, joiden hallinnointi ja säilytys vaativat voimavaroja ja osaamista eli biopankkitoimintaa. Biopankkilain 13 § sisältää vanhojen näyte- ja tietoaineistojen käsittelyä koskevat erityissäännökset hoidon ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjen näytteiden ja niihin liittyvien tietojen siirtämisestä biopankkiin salassapitosäännösten estämättä.

Auria Biopankki

Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit ja sen tutkimusalue kattaa niiden terveyden- ja sairaanhoidon erikoisalat, erityisesti verenkierto-, aineenvaihdunta-, syöpä- sekä neurologisten sairauksien tutkimukset. Auria Biopankin tavoitteena on edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä sekä niitä niveltävää tutkimusta. Biopankki käyttää ja luovuttaa vapaaehtoisten luovuttajien näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveyttä edistävään tutkimukseen sekä terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittämiseen.

Näytteiden käytölle biopankkitutkimukseen on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

Siirrettävä näytekokoelma

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (SATSHP) SataDiag liikelaitoksen Patologian yksikön diagnostinen kudosnäytteiden näytekokoelma (1969 - 31.8.2013) tullaan siirtämään tämän julkisen tiedonantomenettelyn perusteella Auria Biopankkiin.

Näytekokoelma on kerätty seuraavista terveydenhuollon toimintayksiköistä:

  1. Satakunnan keskussairaala
  2. Rauman aluesairaala
  3. Porin kaupunginsairaala
  4. Satakunnan sairaanhoitopiirin muut terveydenhuollon yksiköt ja niitä edeltäneet organisaatiot

    Siirrettävä näytekokoelma muodostuu ennen biopankkilain voimaantuloa (1.9.2013) terveydenhuollossa otetuista diagnostisista kudosnäytteistä.

    Näytteisiin voidaan liittää tietoa näytteestä itsestään (esim. näytetyyppi, sijainti varastossa, näytteisiin liittyvät kliiniset havainnot) ja näytteen antajasta (esim. ikä, sukupuoli, annettu hoito, hoitovaste, fysiologiset mittaukset jne.). Näytteiden tutkimuksellinen arvo nousee, kun niihin voi liittää tietoa. Patologian näytteet eivät fyysisesti siirry biopankkiin, vaan terveydenhuollon toimintayksikkö (SataDiag Patologia) säilyttää näytteet turvatakseen potilaiden hoidon järjestämisen ja toteuttamisen voimassaolevien säädösten mukaisesti (STM/3634/2013).

    Auria Biopankille siirrettävän näytekokoelman näytteitä ja niihin liittyviä tietoja voidaan käyttää biopankkitutkimuksessa.

Näytteiden siirron ja käytön kielto

Biopankkilain 13 §:n mukaisesti voitte kieltää näytteidenne ja niihin liittyvien tietojen siirron Auria Biopankkiin ja niiden käytön biopankkitutkimuksessa. Kielto tulee tehdä tämän tiedonannon julkistamisesta seuraavien 60 päivän sisällä. Mikäli ette kiellä näytteidenne ja niihin liittyvien tietojen siirtoa biopankkiin annettuun aikarajaan mennessä, siirto tullaan tekemään osana edellä kerrotun näytekokoelman siirtoa.

Siirron kieltäminen ei vaikuta hoitoonne eikä siitä aiheudu muitakaan kielteisiä seuraamuksia. Jos kiellätte siirron, näytteitänne ja tietojanne ei siirretä biopankkiin eikä niitä käsitellä biopankissa tai luovuteta biopankkitutkimukseen.

Jos haluatte kieltää näytteenne siirron biopankkiin, se tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä kieltokaavake näytteet siirtävälle terveydenhuollon toimintayksikölle SataDiag Patologialle tai Auria Biopankkiin. Kieltokaavake löytyy Auria Biopankin verkkosivuilta osoitteesta www.auriabiopankki.fi/kielto.

Kiellon voi tehdä myös ottamalla yhteyttä patologian yksikköön arkipäivisin kello 8.00 - 15.00 välisenä aikana (puh.02-6277351). Mikäli haluatte kieltää näytteidenne siirron ja näytteitänne on biopankkiin siirrettävän kokoelman joukossa, Teille postitetaan kieltokaavake, jonka palautatte allekirjoitettuna Auria Biopankkiin.

Voitte myös näytteidenne siirron jälkeen koska hyvänsä kieltää teistä otettujen näytteiden ja tietojenne käytön biopankkitutkimuksessa.

Biopankkisuostumus

Voitte halutessanne antaa suostumuksen myös nimenomaisesti biopankkitutkimukseen ja samalla mahdollistaa vanhojen näytteidenne siirron lisäksi muidenkin, biopankkilain voimaantulon jälkeen otettujen ja otettavien näytteidenne ja niihin liittyvien tietojenne käsittelyn Auria Biopankissa. Lisätietoa suostumuksen antamisesta on saatavilla Aurian verkkosivuilla www.auriabiopankki.fi,

josta löytyy myös suostumuslomake (www.auriabiopankki.fi/kansalaisille/biopankkisuostumus-kielto

tai voitte ottaa yhteyttä biopankkiin puh.02-3337090.

Yhteystiedot

SATSHP SataDiag liikelaitos ja Auria Biopankki vastaavat mielellään myös muihin sen toimintaa ja tutkimuksia koskeviin kysymyksiin. Lisätietoa Auria Biopankin toiminnasta saa biopankin verkkosivulta www.auriabiopankki.fi tai puhelimitse 02-3337090 ja SataDiag liikelaitoksen verkkosivulta www.satadiag.fi tai puhelimitse p. 02-6277200.

 

Osoite:                                                                            Osoite:

Satakunnan sairaanhoitopiiri                                      Auria Biopankki

Liikelaitos SataDiag /Patologia                                    PL 52

Sairaalantie 3

28500 PORI                                                                    20521 TURKU

 

Päivitetty: 8.8.2016 10:44